Daftar Nama Mantan Pimpinan

DAFTAR NAMA MANTAN PIMPINAN PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH

NO

NAMA

PHOTO

1.

K. H. YAKUB KARI

 

2.

M. ISA KARIMI, BA

 

3.

Drs. M. NOER MUDDIN

 

4.

Drs. ALI UMARSURIN, SH

 

5.

Drs. HAMID RASYID

 

6.

Drs. M. KAMIL KHATIB, SH

 

7.

Drs. MAHMUDDIN RASYID

 

8.

Dra. LISDAR

 

9.

Drs. KHOLIS

 

10.

KAMAL MUKHTAR, S.Ag

 

11.

Drs. ANA ALAILI

 

12.

Drs. M. TAUFIK, M.H

 

13.

Drs. H. DJAHIDIN

 

14.

IKHSANUDDIN, S.H